ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANTSVersie november 2022

HomeTaste B.V.
Kanaalweg 33
2903 LR Capelle aan den IJssel
KvK nummer 83454918

1. Definities
Bezorger: De (rechts)persoon die de bestelling namens Restaurant aan Klant bezorgd.
Dienst of Diensten: HomeTaste stelt een online platform beschikbaar waarop HomeTaste het aanbod van Restaurant plaatst en de Klant via dit online platform bij Restaurant bestelt. De Dienst is nader uitgewerkt in artikel 3.
Klant: Een (rechts)persoon die een bestelling plaatst bij Restaurant via het online platform van HomeTaste.
Restaurant: Een Restaurant en/of home kitchen die met HomeTaste een overeenkomst gesloten heeft voor het aanbod van voedingsmiddelen aan Klant via de dienst van HomeTaste.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen HomeTaste en Restaurant. Eventuele andere voorwaarden van Restaurant zijn niet van toepassing, tenzij deze door HomeTaste uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.2. HomeTaste is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden wordt telkens schriftelijk of elektronisch aan Restaurant toegezonden.
2.3. De rechten en voorwaarden tussen Restaurant en HomeTaste zijn niet overdraagbaar.

3. HomeTaste als intermediair
3.1. Als intermediair brengt HomeTaste het Restaurant en de Klant samen. In dat kader verstrekt HomeTaste de volgende Diensten:
3.1.1. HomeTaste stelt een online platform beschikbaar om vraag van de Klant en aanbod van het Restaurant samen te brengen. Via dit online platform genereert HomeTaste bestellingen van Klant ten behoeve van Restaurant.
3.1.2. HomeTaste bemiddelt en werft Bezorgers om de bezorging van de bestelling van de Klant voor het Restaurant uit te kunnen voeren.
3.1.3. HomeTaste verzorgt de financiële afwikkeling tussen Klant, Restaurant en Bezorger.
3.2 HomeTaste heeft als intermediair een inspanningsverplichting om de Diensten met alle benodigde zorg en vakkundigheid uit te voeren. HomeTaste neemt daarbij geen enkele resultaatverplichting op zich.
3.3 HomeTaste heeft het recht om, zonder toestemming van Restaurant, bepaalde werkzaamheden, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk te laten leveren of te laten verrichten door derden.
3.4 HomeTaste is namens en/of door Restaurant gemachtigd om namens het Restaurant, Klanten en Bezorgers te werven, contracten af te sluiten voor bestellingen en opdrachtovereenkomsten af te sluiten met Bezorgers.
3.5 HomeTaste kan bemiddelen tussen Restaurant en Klant als er sprake is van een klacht. HomeTaste beslist dan over de redelijke oplossing van de klacht. Restaurant verbindt zich bij voorbaat aan de uitvoering van deze beslissing.

4. Verplichtingen Restaurant
4.1. Restaurant verbindt zich om:
– zich redelijk op te stellen, te goeder trouw te handelen en samen te werken met HomeTaste en Bezorger ten aanzien van alle met de Diensten verband houdende onderwerpen;
– HomeTaste tijdig alle juiste, volledige informatie en materialen te verstrekken en bijstand te verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht;
– zich in te spannen om zijn verplichtingen na te komen aan de toepasselijke Restaurant Service Levels conform artikel 6 van de algemene voorwaarden te voldoen of te overtreffen;
– redelijke zorg, vakkundigheid en voortvarendheid in acht te nemen bij het verwerken en bereiden van bestellingen, overeenkomstig de beste praktijken in de horecasector.
4.2 Restaurant verplicht zich in het bezit te zijn van alle vergunningen, certificaten, registraties, licenties en toestemmingen, deze in stand te houden en na te leven en in overeenstemming te handelen met de toepasselijke wet- en regelgeving en de gebruikelijke praktijken in de sector.
4.3 Restaurant is verplicht om een HACCP-plan te hebben en volgens de HACCP-richtlijnen te handelen.
4.4 Restaurant zorgt ervoor dat de bestelling en de menu-items voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 5 algemene voorwaarden.

5. Voorwaarden menu-items en bestellingen
5.1 Specifiek met betrekking tot de op het platform op te nemen menu-items, gelden voor Restaurant de volgende voorwaarden:
5.1.1 Menu-items worden door Restaurant vastgelegd en indien ondersteuning gewenst in gezamenlijk overleg vastgelegd. Restaurant is gehouden aan HomeTaste correcte beschrijvingen te verstrekken van menu-items, inclusief, voor zover relevant, advies over allergieën en het toepasselijke btw-tarief.
5.1.2 HomeTaste kan de beschrijving van de menu-items in redelijkheid naar eigen inzicht aanpassen voor weergave op het platform.
5.1.3 De foto’s van de menu-items die het Restaurant verstrekt voor weergave op het platform moeten refereren naar het restaurant menu.
5.1.4 Restaurant kan bestellingen naar redelijkheid aanvaarden of weigeren, met inachtneming van de Restaurant Service Levels.
5.2 Specifiek met betrekking tot de bereiding en oplevering van de bestelling, gelden voor Restaurant de volgende voorwaarden:
5.2.1 Restaurant zorgt ervoor dat bestellingen worden bereid binnen de door het Restaurant via het platform aan de Klant opgegeven tijd.
5.2.2 Restaurant draagt er zorg voor dat de bestelling overeenkomt met de beschrijving op het platform.
5.2.3 Restaurant zorgt ervoor dat bestellingen door de restaurantbezorgers op professionele wijze worden geleverd op het door de Klant bij diens Bestelling opgegeven adres.
5.2.4 Restaurant houdt rekening met de door de Klant bij de bestelling verstrekte informatie ten aanzien van allergieën.
5.2.5 Restaurant zorgt ervoor dat de bestelling niet schadelijk is voor de gezondheid of het milieu.
5.2.6 Restaurant zorgt ervoor dat de bestelling naar behoren is gekookt of bereid of anderszins veilig is en geschikt om te worden vervoerd, geconsumeerd en verteerd.
5.2.7 Restaurant zorgt ervoor dat de bestelling, op een door het Restaurant in redelijkheid vast te stellen wijze, zodanig wordt verpakt dat manipulatie daarvan beperkt is, het risico op morsen wordt geminimaliseerd en dat deze op de juiste temperatuur blijft voor consumptie door de Klant.
5.2.8 Restaurant zorg ervoor dat elk bestelnummer op de maaltijdverpakking overeenkomt met het door HomeTaste aan het Restaurant opgegeven bestelnummer.
5.2.9 Restaurant zorgt ervoor dat hij op verzoek van de Klant, een bon voor de bestelling verstrekt, inclusief een btw-factuur indien van toepassing.

6. Service Levels
6.1. HomeTaste heeft een inspanningsverplichting om ervoor zorg te dragen dat het platform toegankelijk is voor het Restaurant en Klant. HomeTaste zal Restaurant zo snel mogelijk in kennis stellen als het platform niet bereikbaar is, bijvoorbeeld in verband met onderhoud van het platform.
6.2. Restaurant heeft een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat:
– niet meer dan 1% van alle via het Platform ontvangen bestellingen wordt geweigerd, uitgezonderd weigeringen als gevolg van fouten op het platform, incidenten met bezorgers of die anderszins zijn veroorzaakt door HomeTaste; en
– de bestelde menu-items in ten minste 80% van de gevallen uiterlijk 15 minuten na de opgegeven bezorgtijd, daadwerkelijk bij de Klant worden bezorgd.
6.3 Zowel HomeTaste, Restaurant als Bezorger hebben een inspanningsverplichting om ervoor zorg te dragen dat de Bezorgtijd in alle redelijkheid wordt behaald.

7. Tarieven
7.1. Restaurant is aan HomeTaste een dienstenvergoeding verschuldigd. Onder dienstenvergoeding vallen de volgende posten:
– commissie per bestelling
– transactiekosten per bestelling
– bezorgkosten per bestelling wanneer gebruik gemaakt is van door HomeTaste ingezette Bezorgers.
7.2 De hoogte van de dienstenvergoeding wordt per overeenkomst met Restaurant nader bepaald.
7.3 Over de dienstenvergoeding is Restaurant btw verschuldigd tegen het gangbare tarief. Restaurant verleent HomeTaste medewerking om HomeTaste in staat te stellen aan haar btw-verplichtingen te voldoen.
7.4 Restaurant bepaalt of er sprake is van een minimumbedrag voor bestelling en welk bedrag dat is. Restaurant zorgt ervoor dat dit duidelijk is voor HomeTaste.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1. Klant voldoet de aan het Restaurant verschuldigde bedragen aan HomeTaste. HomeTaste ontvangt deze bedragen namens het Restaurant. HomeTaste beheert, verwerkt en betaalt de aan het Restaurant het verschuldigde bedrag uit.
8.2. HomeTaste wordt door het Restaurant gemachtigd alle maatregelen te nemen die zij in redelijkheid noodzakelijk acht om betaling te verkrijgen en de bedragen voor en namens het Restaurant onder zich te houden.
8.3. HomeTaste verstrekt wekelijks een overzicht factuur aan Restaurant met daarin het overeenstemmende bedrag dat aan het Restaurant verschuldigd is.
8.4. Via elektronische overschrijving wordt door HomeTaste de aan het Restaurant toekomende bedragen overgemaakt op een door het Restaurant opgegeven bankrekening. De verwerkingstijd hiervan kan enkele werkdagen duren.
8.5. Restaurant heeft na afloop van een kalenderweek tot 4 dagen de tijd om het orderbedrag van de Klant in het ordersysteem automatisch terug te laten boeken en verschuldigde bedragen aan Bezorgers in het ordersysteem te annuleren. Indien dat niet gebeurt, worden de verschuldigde bedragen automatisch goedgekeurd voor de uitbetaling aan Bezorgers.
8.6 HomeTaste is gerechtigd aan Restaurant een nafactuur te sturen als blijkt dat er een verschil zit in de dienstenvergoeding en wat is overeengekomen over een bepaalde periode. Restaurant betaalt dan binnen 30 dagen na factuurdatum het verschil aan HomeTaste.
8.7 Indien een partij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de geldende betalingstermijn, is deze partij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek over het betreffende bedrag verschuldigd over de periode vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar en wordt berekend over iedere dag dat (integrale) betaling uitblijft. De rente wordt in rekening gebracht op maandbasis.

9. Intellectuele eigendomsrechten, licentie en marketing
9.1. Behoudens voor zover anders is bepaald in de overeenkomst, geldt het volgende:
9.1.1. het eigendomsrecht op HomeTaste blijft te allen tijde berusten bij HomeTaste en/of haar licentiegevers. Restaurant verkrijgt geen enkel (eigendoms)recht en/of aanspraak op HomeTaste; en
9.1.2. het eigendomsrecht op Restaurant blijft te allen tijde berusten bij het Restaurant en/of haar licentiegevers. HomeTaste verkrijgt geen enkel (eigendoms)recht en/of aanspraak op het Restaurant.
9.2 Partijen verlenen elkaar gedurende de looptijd van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het logo, de naam en/of het websiteadres van de andere partijen om kenbaar te maken dat partijen diensten aan elkaar verlenen ten behoeve van:
– het platform;
– marketing doeleinden; en
– de anderszins redelijkerwijs noodzakelijke en/of wenselijke activiteiten in verband met het verlenen van Diensten aan elkaar, mits partijen daarover voorafgaande schriftelijke toestemming hebben bereikt.
9.3 Het is Restaurant niet toegestaan andere logo’s, afbeeldingen of werken te gebruiken om de samenwerking met HomeTaste uit te dragen.
9.4 HomeTaste is gerechtigd om de naam van Restaurant te gebruiken in haar marketingmateriaal (waaronder gedrukte media en radio en televisie, alsmede internet, mobiele apps en op social media) tevens op het platform, waarbij HomeTaste gerechtigd is om expliciet te vermelden dat Restaurant is aangesloten op het platform en Klanten daarvan gebruik kunnen maken.
9.5 Partijen garanderen en verklaren jegens de ander geen inbreuk gemaakt wordt of gemaakt zal worden op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.6 Partijen vrijwaren elkaar volledig tegen alle door HomeTaste of Restaurant of de aan haar gelieerde partijen geleden of te lijden schade voortvloeiende uit of verband houdende met een tegen een van de partijen ingestelde vordering wegens een vermeende of feitelijke schending van de rechten van die derde, inclusief intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit of verband houdend met de partijen.

10. Klachten
10.1. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht, maar in ieder geval uiterlijk binnen 15 werkdagen. De klacht moet binnen een termijn van 15 werkdagen worden behandeld.
10.2. Tenzij Restaurant bewijst dat zij de overeengekomen voorwaarden heeft opgevolgd, zal een klacht die mede veroorzaakt kan zijn door het niet naleven van de voorwaarden niet in behandeling worden genomen. De bewijslast in deze rust steeds bij Restaurant.
10.3. Wanneer HomeTaste een klacht of meerdere klachten ontvangt van een Klant of Klanten, heeft HomeTaste het recht om verheldering op te vragen en indien nodig de webwinkel van het restaurant tijdelijk te sluiten.
10.4. Alle partijen zullen zich in redelijkheid inspannen om het geschil te beslechten.
10.5. Alle vorderingen en/of aanspraken op HomeTaste, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen 1 jaar nadat deze is ontstaan.

11. Overmacht
11.1. Geen der partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming, of voor het niet nakomen van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, voor zover deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die het gevolg zijn van overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van een van de partijen onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat een van de partijen niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij een van de partijen of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan een van de partijen dan wel externe partijen waarvan een van de partijen afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
11.3. Als de overeenkomst als gevolg van overmacht nog niet is nagekomen, is ieder der partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren.
11.4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. HomeTaste is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HomeTaste.
12.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Restaurant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van HomeTaste herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van HomeTaste wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.3. Iedere aansprakelijkheid van HomeTaste voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, door gebruik of niet kunnen gebruiken door klant of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of door dataverlies aan de zijde van klant is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HomeTaste wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.
12.4. De aansprakelijkheid van HomeTaste is beperkt tot vergoeding van door Restaurant geleden directe schade tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van HomeTaste maximaal uit te keren bedrag.
12.5. Partijen zullen elkaar vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door partijen zijn verricht.
12.6. HomeTaste zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Restaurant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
12.7. Indien HomeTaste een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, wordt HomeTaste door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, Restaurant. HomeTaste is richting Opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door HomeTaste ingeschakelde derde.

13. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
13.1. Een overeenkomst kan door beide partijen tussentijds schriftelijk worden opgezegd. Er geldt geen opzegtermijn.
13.2. Indien een van de partijen de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden en/of zaken die reeds zijn voorbereid, besteld en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij Restaurant in rekening worden gebracht.
13.3. HomeTaste is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schade, indien:
– Restaurant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst HomeTaste ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Restaurant de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van Restaurant niet langer van HomeTaste kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– in geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Restaurant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Restaurant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van HomeTaste op Restaurant zijn onmiddellijk opeisbaar.
13.4. Indien de ontbinding aan Restaurant toerekenbaar is, is HomeTaste gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

14. Vertrouwelijkheid
14.1. Het is ieder van de partijen verboden om tijdens de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van drie jaar na beëindiging of afloop daarvan vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden met betrekking tot de onderneming, zaken, klanten, opdrachtgevers of leveranciers van de andere partij of daaraan gelieerde partijen.
14.2. In afwijking van artikel 14.1 mag ieder van de partijen vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken:
I. aan zijn werknemers, vertegenwoordigers, dienstverleners, onderaannemers of adviseurs die de informatie nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren of te kunnen adviseren over de rechten en verplichtingen van de partij uit hoofde van de overeenkomst. Elk der partijen dient ervoor zorg te dragen dat diens personeel aan wie vertrouwelijke informatie van de andere partij wordt verstrekt de geheimhoudings-verplichtingen van dit artikel 14 naleeft;
II. op grond van een bevel van een daartoe bevoegde instantie op grond van wet- en regelgeving zoals de Belastingdienst, rechtbank, overheidsinstelling of toezichthouder.
III. voor zover het informatie betreft welke algemeen bekend was of is aan de betreffende partij.
14.3 Indien het Restaurant handelt in strijd met dit artikel 14.2, zulks uitsluitend ter beoordeling door HomeTaste, dan verbeurt Restaurant, ten behoeve van HomeTaste, zonder dat enige kennisgeving of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van EUR 35.000 (zegge: vijfendertigduizend) en een bedrag van EUR 3.500 (zegge: drieduizendvijfhonderd) voor elke dag (inclusief een deel van een dag) dat de schending voortduurt, onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die elke partij kan hebben. De toepasselijkheid van de artikelen 6:92 en 6:93 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

15. Slotbepalingen
15.1. Op alle overeenkomsten met HomeTaste is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement Rotterdam.